Organisationsplan

En grundförutsättning för framgång är att styrelsen är aktiv och sköter verksamheten med minsta möjliga anlitande av inlejd personal. För att detta skall vara möjligt måste arbetsuppgifterna fördelas på hela styrelsen och på sådant sätt att både hyresgäster och övriga intressenter vet vem som är ansvarig för respektive frågetyp.

Den organisation och arbetsfördelning som bedöms lämplig med aktuell verksamhet och nuvarande sammansättning av styrelsen framgår av bilagda organisationplan. Följande kommentarer är avsedda att komplettera schemat.

Ordföranden planerar och leder mötena och har ansvaret för kontakterna med intressenter utanför föreningen. Det senare påtalas särskilt för att oklara och dubbla budskap till omgivningen skall undvikas.

Kassören ansvarar för upprättande av budget, faktureringar, bokföring, utbetalningar, upprättande och tecknande av hyresavtal, skatte-och försäkringsfrågor samt övriga ekonomifrågor inom de ramar som styrelsen fastställt.

Fastighetsansvarig verkställer byggnads- och underhållsåtgärder på föreningens fastigheter inom de ramar som styrelsen fastställt.

Styrelsen skall behandla alla frågor som rör flera av ovan nämnda områden eller som är av principiell natur och därför kräver samråd.