Stadgar

§ 1 Firma
Föreningens firma är Lövångers Industrihus Ekonomisk förening, LÖVIND.

§ 2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomisk intressen genom att i Lövångersbygden förvalta och tillhandahålla lokaler till tjänste-, handels-, handverks- och industriföretag år medlemmarna.

§ 3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Skellefteå kommun

§ 4 Insatser
Medlem skall delta med en insats envar lydande på 500 kronor, Medlem får delta med obegränsat antal insatser. Som medlem accepteras såväl fysisk som juridisk person, liksom föreningar och andra organisationer. Insats betalas kontant inom en månad från inträdet. Varje medlem har en (1) röst vid föreningsstämman.

§5 Utträde
Anmälan om utträde skall ske skriftligen och vara tillstäld styrelsen.

§ 6 Uteslutning
Medlem som ej iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 7 Återbetalning, av medleminsats
Avgången medlem har rätt att få tillbaka inbetalda medleminsatser inom sex månader efter utträdet. Utesluten medlem har ej rätt att få tillbaka inbetalda medleminsatser.

§ 8 Föreningens vinst
Fritt eget kapital skall fonderas sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden.

§ 9 Styrelse
Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter och två suppleanter.

§ 10 Revisorer
Revisorerna skall vara två med en suppleant. Kommunen har rätt att tillsätta en ordinarie revisor.

§ 11 Mandattider
Styrelseledamöter, revisorer och suppleanter väljes av föreningsstämma för en tid av två år. Vid varje tillfälle är högst två styrelseledamöter avgå. Revisorerna får ej avgå vid samma föreningsstämma.

§ 12 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två av styrelsen därtill utsedda styrelseledamöter var för sig.

§ 13 Räkenskapsår
Föreningens räkensapsår skall vara kalenderår.

§ 14 Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma sker genom brev. Kallelsen ska skickas fyra veckor före förenigsstämman. Vidare skall kallelse ske genom annons i en inom orten spridd tidning. Anslag angående föreningsstämma skall anslås i föreningens lokaler. Kallelse till extra föreningsstämma skall skickas senast en vecka före föreningsstämman. Andra meddelanden skall bringas till medlemmarnas kännedom via brev.

§ 15 Dagordning på ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma.
1. Val av orförande
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två personer som jämte ordföranden ska justera dagens protokoll
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om stämman utlysts i laga ordning
6. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
9. Beslut om disposition av föreningens resultat
10.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11.Val av styrelseledamöter och suppleanter
12.Val av revisorer och suppleant
13.Val av valberedning
14.Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman. Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen
15. Motioner till föreningsstämman

§ 16 Motioner till föreningsstämma
Medlem som önskar hänskjuta ett ärende till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast tre veckor före stämman.

§ 17 Behållna tillgångar vid upplössning
Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvrande medlemmarna, på så sätt att dessa först får sina insatser tillbaka. Återstående belopp överlämnas till Skellefteå kommun att av mottagaren förvaltas och överlämnas till ny förening i Lövånger som kan bildas med i huvudsak samma ändamål.

§ 18 Tvist
Tvist mellan föreningen å ena sidan och funktionärer i föreningen å andra sidan, skall avgöras i allmän domstol.