Stadgar

Stadgar för Lövånger Industrihus ekonomisk förening, org nr 716464-1248 Antagna 2023-03-28.

1. Föreningens namn
Föreningens firma är Lövånger Industrihus Ekonomisk förening, LÖVIND.

2. Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i Lövångerbygden förvalta och tillhandahålla lokaler till tjänste-, handels-, hantverk- och industriföretag åt medlemmarna.

3. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Skellefteå kommun.

4. Insatser
Medlem ska delta med en insats envar lydande på 500 kronor. Medlem får delta med ett obegränsat antal insatser. Som medlem accepteras såväl fysisk som juridisk person, liksom föreningar och andra organisationer. Insats betalas inom en månad från inträdet. Varje medlem har en (1) röst vid föreningsstämman.

5. Utträde
Anmälan om utträde skall ske skriftligen och vara tillställd styrelsen.

6. Uteslutning
Medlem som ej iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

7. Återbetalning av medlemsinsats
Avgången medlem har rätt att få tillbaka inbetalda medlemsinsatser inom sex månader efter
utträdet. Utesluten medlem har ej rätt att få tillbaka inbetalda medlemsinsatser.

8. Föreningens vinst
Fritt eget kapital ska fonderas sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden.

9. Styrelse
Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter och två suppleanter.

10. Revisorer
Revisorerna ska vara två med en suppleant. Kommunen har rätt att tillsätta en ordinarie revisor.

11. Mandattider
Styrelseledamöter, revisorer och suppleanter väljes av föreningsstämman för en tid av två år. Vid varje tillfälle får högst två styrelseledamöter avgå. Revisorerna får ej avgå vid samma föreningsstämma.

12. Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två av styrelsen därtill utsedda
styrelseledamöter var för sig.

13. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

14. Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma sker genom epost. Med kallelsen ska bifogas undertecknad och reviderad årsredovisning. Kallelsen skickas senast två veckor före föreningsstämman.
Kallelse och påminnelse till föreningsstämma kan även ske med sms.
Kallelse till extra föreningsstämma får ske senast två veckor innan.
Om medlem kräver att bli kallad per brev ska så ske.
Andra meddelanden kan bringas till medlemmarnas kännedom via epost eller sms.
Medlem ansvarar för att föreningens styrelse vid varje tillfälle har erhållit medlemmens aktuella e-postadress.

15. Dagordning på ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två personer som jämte ordförande för stämman ska justera dagens protokoll
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Fråga om stämman utlysts i laga ordning
 7. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om disposition av föreningens resultat
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av revisorer och suppleant
 14. Val av valberedning
 15. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman. Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
 16. Motioner till föreningsstämman

16. Motioner till föreningsstämma
Medlem som önskar hänskjuta ett ärende till ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 31 december året före stämman.

17. Behållna tillgångar vid upplösning
Vid föreningens upplösning ska de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna, på så sätt att dessa först får sina insatser tillbaka. Återstående belopp överlämnas till Skellefteå kommun att av mottagaren förvaltas och överlämnas till ny förening i Lövånger som kan bildas med i huvudsak samma ändamål.

18. Tvist
Tvist mellan föreningen å ena sidan och funktionärer i föreningen å andra sidan, ska avgöras i allmän domstol.